Kup teraz
Strona główna > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem redin.com.pl Sprzedającym jest HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-336) ul. Rumuńska 1, wpisana przez sąd rejonowy da łodzi-śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653595. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7292713761, Regon: 366105327, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego redin.com.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów, na przykład Newsletter.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem redin.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

2. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem redin.com.pl .

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy redin.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Sklep internetowy redin.com.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej

Sklep rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku pozycji na magazynie.

Zamówienia zawierające powyżej 5 sztuk z produktu są każdorazowo potwierdzane przez administratora.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie redin.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i mogą być przedmiotem obrotu w PL i UE.

Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,

przeglądarka internetowa (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,

włączona obsługa plików cookies,

włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

aktywne konto e-mail.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej redin.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktualny numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na odległość jest paragon fiskalny lub faktura dołączone do przesłanego zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem, a w przypadku dokonania zapłaty kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”, z momentem dokonania Zamówienia.

4. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;

Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe, o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” na Stronie.

6. Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Paragon lub faktura są podstawą do ewentualnej reklamacji.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.

7. Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@redin.com.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia odstąpienie od umowy.

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wszystkich dokonanych płatności przez Konsumenta, na wskazany przez niego numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), a w szczególności:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;

świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

8. Procedura reklamacji

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@redin.com.pl lub też pisemnie na adres: HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi (91-336) ul. Rumuńska 1.

Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi (91-336) ul. Rumuńska 1.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży: Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu żywnościowego z Umową Sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Produktu paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409):

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@redin.com.pl lub też pisemnie na adres: HF Media Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (91-336) ul. Rumuńska 1. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z Zakupami jest Usługodawca.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@redin.com.pl

Klient ma możliwość zmiany i usuwania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana lub kasowana na każde żądanie Klienta.

10. Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. Dane

Administratorem danych osobowych jest HF Media Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Łodzi (91-336), przy ul. Rumuńskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653595, REGON: 366105327, NIP: NIP 7292713761, e-mail: daneosobowe@hfmedia.pl, określany dalej („Administratorem”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusz Zajkiewicza z którym można się skontaktować listownie wysyłając korespondencje na adres spółki lub wysyłając email na adres: daneosobowe@hfmedia.pl.

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów zamówionych w sklepie, Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu jej realizacji, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia ODO.

• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).

• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci plików Cookies (ciasteczka) w celu monitorowania aktywności i zapamiętywania przez przeglądarkę preferencji i ustawień zgodnie z art. 173, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz obowiązkiem reklamacyjnym nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

Podane dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.

Dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty sklepu poprzez analizowanie sprzedaży Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Za pomocą plików cookies stosowanych w serwisach internetowych HF Media możliwe jest zapoznawanie się z Twoimi preferencjami w tym poprzez analizę tego jak często odwiedzasz serwis internetowy HF Media, czy i jakie produkty najczęściej oglądasz, jakiego rodzaju artykuły czytasz. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej rozumieć zwyczaje i oczekiwania Twoje i Naszych użytkowników oraz dostosować się do potrzeb i zainteresowań.

Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.

Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Regulamin planu dietetycznego

Osoba otrzymująca dostęp do planu dietetycznego musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnej diety wraz z odpowiednią suplementacją oraz ewentualnego wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Użytkownikiem planu dietetycznego nie mogą być osoby posiadające choroby:

 1. układu hormonalnego: cukrzyca (niezależnie od jej typu), choroba/zespół Cushinga, choroba Addisona, nadczynność/niedoczynność tarczycy
 2. układu oddechowego: dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa
 3. układu sercowo-naczyniowego: tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca
 4. układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenie narządów wewnętrznych, po resekcjach narządów układu pokarmowego, kamica pęcherzyka żółciowego, choroba refluksowa, zespół jelita drażliwego
 5. układu nerwowego: epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne
 6. układu kostno-stawowego: reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa
 7. układu moczowego: choroby nerek, po przeszczepie nerek, kamica nerkowa

oraz

 1. kobiety w ciąży
 2. karmiące piersią
 3. osoby odbywające rehabilitację
 4. osoby zmagające się z chorobą nowotworową
 5. osoby stosujące dietę wegańską
 6. osoby zmagające się z zaburzeniami natury psychicznej, zwłaszcza dającymi objawy somatyczne
 7. oraz jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego lub trenera uniemożliwiają realizację usługi.

Użytkownik planu dietetycznego został poinformowany, iż w przypadku korzystaniu z usługi konieczne jest poinformowanie dietetyka o:

Użytkownik planu dietetycznego został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z usługi, mogą nie zostać osiągnięte z powodu niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych i suplementacyjnych.